میراث فراموش شده قلعه گبری
چاپ

پنجشنبه 26 ارديبهشت 1398 ساعت 15:18 administrator

میراث فراموش شده قلعه گبری و شهداجهرم بعد از اسلام :

با یک بررسی اجمالی درمتون فارسی وعربی قریب به 60 فتح نامه از لشکر اسلام به چشم می خورد که متاسفانه اکثر آنها از بین رفته است. ازاین رو شرح مستندی از کم وکیف حمله اعراب به جهرم دردست نیست. ولیکن آنگونه که درکتاب « فتوح البلدان » اثر احمدبن یحیی البلاذری وکتاب فارسنامه ابن بلخی آمده است: فتح جهرم درسال بیستم هجری بدست عثمان بن ابی العاص ثقفی اتفاق افتاده است ولی ابن اثیر تاریخ فتح جهرم را درسال 23 هجری توسط ساریه بن زنیم می داند .
دراین منابع آمده است که عمربن الخطاب قشونی را بفرماندهی عثمان بن ابی العاصی مامور حمله به داراب ، فسا و جهرم می کند. پس از چند بار حمله ، موفق می شود با تصرف بوشهر از مسیر دشتستان ،خنج و افزر به طرف جهرم حرکت کند. در آن زمان قشون فارس که به فرمان هربذ دامادیزدگرد آخرین پادشاه ساسانی درجهرم قرارگاه زده بودند برای جلوگیری از پیشروی اعراب به سمت کارزین حرکت می کند ولی درآنجا شکست خورده و اعراب به سمت جهرم حرکت کرده و نهایتا پس از محاصره ودر گیری جهرم را فتح می کنند. بعضی بر این عقیده اند که محل این در گیری در سمت غرب جهرم بوده.
محمد سپهر